Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince yapılmaktadır.


Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Bakanlığımızın, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı; tabiatın korunması, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi; su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili görevleri ile Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi, bunlara katkıda bulunulması gayesiyle ulusal düzeyde yapılan hazırlıkların ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütülmesi, ayrıca mevzuatla Bakanlığımıza verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirilirken; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Bakanlığımız birimlerince veya internet sitesi vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da  elektronik olarak işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci ve 6 ncı maddeleri esas alınmakta olup, söz konusu maddelerde yer alan şartlara riayet edilmektedir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Nasıl Aktarılabileceği

Bakanlığımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca,

Bakanlığımız görevleri kapsamında, kişisel verileri çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.

Toplamış olduğu kişisel verileri, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında yapılan iş ve  hizmetlerde kullanılmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda, üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

Topladığı kişisel verileri, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; Bakanlığımıza karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü taraflara aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda bir süre sınırı öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, belirlenen süre sınırına uygun ya da işlendikleri gaye için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin dolması veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda, kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Bakanlığımız tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda, kişisel veri sahibi taleplerini yazılı olarak veya kanunda belirtilen diğer yöntemlerle Bakanlığımıza iletebilecektir. Başvuruda yer alan talepleriniz talebin niteliğine göre 30 gün içinde neticelendirilecektir. Başvurunun ayrıca bir maliyet getirmesi halinde, Bakanlığımız tarafından veya 6698 sayılı Kanun’a göre belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kişisel veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme maksadını ve bunların maksadına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir neticenin ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.           

İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, bu kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini, …(bakanlığın web adresi) … adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Yenimahalle / Ankara adresine, kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da noter kanalıyla iletebilir. İlgili kişi ayrıca, …. adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir.