İHALELER

VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YABAN KEÇİSİ KOTASI İHALE İLANI...

02 Haziran 2017

7. BÖLGE, İL ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ 2017- 2018 AV YILI AV TURİZMİ İHALE BİLGİ CETVELİ

İhalelere ait dosyalara ulaşmak için tıklayınız...

İL ŞUBE ADI

YHGS ADI

AV HAYVANI

İHALE

KOTA DAĞILIMI

İHALE YERİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Adana

Belemedik Devlet Avlağı

Yaban Keçisi

 

5

Bölge Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Odası

16.06.2017

08:00

Ekecik Devlet Avlağı

Yaban Keçisi

 

3

16.06.2017

08:30

Karanfildağı YHGS

Yaban Keçisi

1.Parti

6

16.06.2017

09:00

2.Parti

6

16.06.2017

09:30

Kayseri

Yahyalı-Aladağlar YHGS

Yaban Keçisi

 

5

16.06.2017

10:00

Mersin

Hopur Topaşır YHGS

Yaban Keçisi

 

3

Bölge Müdürlüğü Binası 4. Kat Toplantı Salonu

16.06.2017

10:30

Hisardağı-Gedikdağı YHGS

Yaban Keçisi

 

3

16.06.2017

11:00

Cehennemderesi YHGS

Yaban Keçisi

1.Parti

4

16.06.2017

11:30

2.Parti

4

16.06.2017

12:00

Anamur Sugözü Devlet Avlağı

Yaban Keçisi

 

6

16.06.2017

12:30

Aydıncık Doğu Devlet Avlağı

Yaban Keçisi

 

1

16.06.2017

14:00

Azıtepe Devlet Avlağı

Yaban Keçisi

 

2

16.06.2017

14:30

Kestel Dağı YHGS

Yaban Keçisi

 

2

16.06.2017

15:00

Kadıncık Vadisi YHGS

Yaban Keçisi

1.Parti

4

16.06.2017

15:30

2.Parti

3

16.06.2017

16:00

Niğde

Demirkazık YHGS

Yaban Keçisi

1.Parti

6

Bölge Müdürlüğü Binası 3. Kat Toplantı Odası

16.06.2017

16:30

2.Parti

5

16.06.2017

17:00

 

 

1-Yukarıda miktarları belirtilen Yaban Keçisi Kotalarının ihalesi yukarıdaki tabloda  belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale yönetmeliğinin 29/c maddesine göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile İhale edilecektir.

2- İhaleler ;Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde  Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü, Sinanpaşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ADANA adresinde Mersin, Kayseri ve Hatay 4.Kat-Niğde ve Adana 3.Kat’ ta yapılacaktır.

3-İhaleye ait şartname ve diğer ekleri, http://kayseri.ormansu.gov.tr web sitesinden veya mesai saatleri içinde ilgili olan Adana-Mersin-Hatay-Kayseri-Niğde Şube Müdürlüklerinden ücretsiz görülebilir. İhaleye Katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesini 100,00 TL ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir.

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

4.1- T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),

4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

4.4-a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu kanıtlamak.

4.5 İsteklinin:

4.5-a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

4.5-b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a)’daki belgeyi vermek.

4.6- İmza sirkülerini vermek:

     a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı

     b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

     c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkralarındaki belgeleri getirmek.

     d)İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

4.7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

4.8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

4.9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.

4.10- İhaleden yasaklı olmadığına dair beyanda bulunmak.

4.11- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç) geçici teminat yatırmak zorundadır. Teminatlar ihalesi edilecek T.C. Ziraat Bankasının Kayseri Merkez Şubesindeki TR 5100 0100 0159 4010 2805 5002 nolu banka hesabına yatırılacaktır.

5--İsteklilerin; Yukarıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri zarfa konulacaktır. Zarf kapatılarak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve isteğin hangi işe ait olduğu ihale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır.

6-a) Zarflar; yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatlere kadar İhale Komisyon başkanlığına teslim edilecektir.

    b) Zarfın üzerine yukarıdaki tablodaki SAHA ADI sütunundaki satırlarda belirtildiği gibi saha adı ve numarası verilecektir.

7- Posta ile yapılacak başvurularda gerekli evrakların konulduğu zarfa ayrıca örneği şartname ekinde bulunan (EK-3) teklif konulacak olup; teklif verenin ihalede hazır bulunmaması halinde yapılan bu yazılı teklif son teklif olarak kabul edilecektir.

8- İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

10- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan İSTEKLİYE aittir.

İLAN olunur.