İHALELER

GÜLLÜK DAĞI (TERMESSOS) MİLLİ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME REVİZYON PLANI HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

30 Mayıs 2017

GÜLLÜK DAĞI (TERMESSOS) MİLLİ PARKI UZUN DEVRELİ GELİŞME REVİZYON PLANI HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Hazırlanması Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2017/252197


1-İdarenin

a)Adı

:

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi

:

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi 13 15100 Merkez BURDUR MERKEZ/BURDUR

c)Telefon ve faks numarası

:

2482333143 - 2482331979

ç)Elektronik Posta Adresi

:

burdur@ormansu.gov.tr

d)İhale dokümanının görülebileceği adres

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi Muratpaşa-ANTALYA adresindeki hizmet binası 42 nolu oda

e)İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a)Adı

:

Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı Hazırlanması Hizmet Alımı

b)Niteliği, türü ve miktarı

:

Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı işi Çalışma Yöntemi ve iş Programı, Analitik Etüt Raporu, Sentez Raporu ve Planlama Raporu olmak üzere dört ana aşamadan oluşur.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Arazi İnceleme İşleri Güllükdağı Milli Parkı-Döşemealtı ANTALYA adresnde, Planlama Hizmetleri ise Yüklenici ofisinde yapılır.

ç)Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren510(beşyüzon) gündür

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.06.2017 - 11:00

b)e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

13.06.2017 11:00 - 13.06.2017 14:30

c)e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

13.06.2017 - 14:30

ç)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğünün Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 Kat: 3 15100 / BURDUR adresindeki hizmet binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Koruma Kullanma Dengesi İçinde Farklı Statülere Sahip Korunan Alanlar (Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlar) için Düzenlenmiş, Değişik Disiplinlerden Uzmanların Çalıştığı Yönetim veya Gelişme Planlar ve bu planlarınAlt Projeleri(Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim Planları, Sulak Alan Yönetim Planları, Milli Park Uzun Devreli GelişmePlanları,Tabiat Parkı Gelişim Planları ile bunların revizyon planları, Hızlı Alan Değerlendirmeleri, Biyolojik Çeşitlilik araştırma projelerivb.), Tür Koruma Eylem Planları, Biyolojik Çeşitliliğin Entegre olduğu Fonksiyonel Orman Amenajman Planları hazırlanması işleri, UBENİS projesi kapsamındaki işlerbenzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.