İHALELER

Dilek Yarımadası B Menderes Deltası Milli Parkı Revize Uzun Devreli Gelişim Planı Yapımı Hizmet Alım

24 Mayıs 2017

ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

AYDIN DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARK MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Dilek Yarımadası B Menderes Deltası Milli Parkı Revize Uzun Devreli Gelişim Planı Yapımı Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/217969

1-İdarenin

a)Adresi

:

Milli Park Caddesi Güzelçamlı 1/1 09400 KUŞADASI/AYDIN

b)Telefon ve faks numarası

:

2566461079 - 2566461079

c)Elektronik Posta Adresi

:

korayasik@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon Planı yapım hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Parkı

c)Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren450(Dörtyüzelli) gündür

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Milli Park Cad.No 1 Güzelçamlı-Kuşadası -AYDIN

b)Tarihi ve saati

:

06.06.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Kordinatör Orman Mühendisinde ve çalışacak diğer Orman Müh. (SMM Ruhsat Belgesinde 5531 sayılı Kanunun 12/a,b,c,ç ve 14/a maddesi tanımlı olmalı)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 40oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüneait, İl Geneli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projeleri, Yaban Hayatı Geliştime Sahaları Yönetim Planları, Sulak Alan Yönetim Planları, Milli Park Uzun Devreli Gelişim Planları, Tabiat Parkı Gelişim Planları, Tabiatı Koruma Alanı Yönetim Planları ve Orman Amenajman Planları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Parkı Milli Park Cad.No:1 Güzelçamlı-Kuşadası /AYDIN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Park Cad.No 1 Güzelçamlı-Kuşadası -AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.