İHALELER

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI(6801 HA) UZUN DEVRELİ GELİŞME(İNKİŞAF)REVİZYONU HİZMET ALIMI İŞİ

23 Mayıs 2017
                                                                                      SPİL DAĞI MİLLİ PARKI(6801 HA) UZUN DEVRELİ
                                                                                     GELİŞME(İNKİŞAF)REVİZYONU HİZMET ALIMI İŞİ.
                                                  ORMAN VE SU İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Spil Dağı Milli Parkı(6801 Ha) Uzun Devreli Gelişme(İnkişaf) Revizyonu Hizmet Alımı İşi. hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:   2017/176546
1-İdarenin
a) Adresi:   Tevfikiye Mah. 3808 Sokak 2 45010 MANİSA MERKEZ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:    2362371061 - 2362370803
c) Elektronik Posta Adresi:     ademaktas@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:     Analitik Etüt Raporu, Sentez Raporu, Planlama Raporu (Plan karar ve hükümleri, harita ve ekleri, eylem planı vb. ) ile Birlikte Spil Dağı Milli Parkı Uzun Devre Gelişme Planının Yapılması Hizmet Alımı İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:    Manisa İli Spil Dağı Milli Parkı
c) Süresi:    İşe başlama tarihi 22.08.2017, işin bitiş tarihi 14.11.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:   Tevfikiye Mahallesi 3808 sokak No :2 Yunusemre / MANİSA
b) Tarihi ve saati:   22.05.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sulak alan, yaban hayatı geliştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri, tabiat parkı, tabiatı korma alanı, milli park yönetim planları,
Kırsal kalkınma planları korunan alan ve/veya eko turizm konulu planlar, Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı, analitik etüt raporu ile bütün olan 1/25.000 ve üzeri ölçekli çevre düzeni planları, Yukarda sayılan işlerden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dosya bedeli Manisa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra Tevfikiye Mahallesi 3808 sokak No :2 Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Orman ve Su işleri 4. Bölge Müdürlüğü/Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünden alınır. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası-Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.