İHALELER

Karaekşi Tabiat Parkı “Kır Lokantası” İşletme İşi İHALE İLAN METNİ

23 Mayıs 2017

T.C

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Karaekşi Tabiat Parkı “Kır Lokantası”  İşletme İşi İHALE İLAN METNİ

İL

İŞİN ADI

ADET

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

MERSİN

Mut İlçesi - Karaekşi Tabiat Parkı “Kır Lokantası” İşletmesi

1

12.516,00

375,48

30.05.2017

14:00

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES: Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü - Sinanpaşa Mah. Girne Bul. No:112 Yüreğir/ADANA
Telefon:(0322) 325 07 63- Fax: (0322) 325 07 08

1- Karaekşi Tabiat Parkı “Kır Lokantası”  İşletme İşi ihalesi yukarıdaki tabloda  belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a  maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile İhale edilecektir.

2- İhale ;Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde  : Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü - Sinanpaşa Mah. Girne Bul. No:112 Yüreğir/ADANA adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye ait şartname ve diğer ekleri, http://bolge7.ormansu.gov.tr web sitesinden veya mesai saatleri içinde ilgili Mersin Şube Müdürlüğü Yeni Mah. 33191 sokak No:31 33280-Mezitli/MERSİN adresinde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini almaları zorunlu olup İhale Şartnamesini 50,00 TL ödeme makbuzu karşılığında temin edilecektir.

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

4.1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak  (Noter veya ilgili idare onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (İlgili meslek odasından kayıtlı olduğuna dair belge veya Ticaret Sicil Gazetesi)

4.2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(özel kişiler belge getirecek, tüzel kişilerden bu belge aranmayacaktır)

4.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,(Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.)

4.4-1.- Bu iş için Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Ek-1) (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

4.4.2-İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek: Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Lokanta, Kafeterya veya hizmet yönünden daha üst nitelikli benzeri işletmecilikler                        

İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişiler verecektir.)

4.5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi    vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve        görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

4.6- İmza sirkülerini vermek

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyan vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

d)İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi durumunda; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

4.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. (EK-2)

4.8- Vergi dairesinden alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

4.9- İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmak şartı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair Kurum tarafından verilen belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.(Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

4.10-İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmak şartı ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair Kurum tarafından verilen belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

4.11- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont, makbuz vb. ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

4.12- İhaleye iştirak edecekler muhammen bedel üzerinden en az % 3 (yüzde üç) geçici teminat yatırmak zorundadır. Nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına Mersin Şube Müdürlüğümüze ait Ziraat Bankası Mersin-Mezitli Şubesindeki TR 18 0001 0017 2957 3596 1050 01 IBAN Numaralı hesaba yatırılması zorunludur.

5- Şekli ve içeriği ihale şartnamesi ekinde belirlenen teklif mektubunu vermek.

 6- İlanda bulunmayan hükümler için ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

  İLAN olunur.