İHALELER

kuzalan işletmecilik ihale ilanı

15 Mayıs 2017

İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Kuzalan Tabiat  Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi ile Kuzalan Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Dereli ilçesi, Alancık köyü 101 Ada, 1 Nolu Parselde kalan 500.000 M2(Büfe ve Günübirlik Alan) ve ormanlık alanın Günübirlik Kullanım Alanı olarak işletilmesi 26/05/2017 tarihinde saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

İşin niteliği, yeri-miktarı

Giresun Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Kuzalan Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi ile Kuzalan Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Dereli ilçesi, Alancık köyü 101 Ada, 1 Nolu Parselde kalan 500.000 M2(Büfe ve Günübirlik Alan) ve ormanlık alanın Günübirlik Kullanım Alanı olarak işletilmesi işi

Muhammen Bedeli Yıllık


18.043,28 TL


Geçici Teminat Tutarı

1.804,33 TL

İhale tarihi ve saati

26/05/2017 tarihinde saat 10:30’da

İhalenin yapılacağı yer

Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü RİZE Toplantı Salonu

İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer


Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ‘nde 100,00 TL karşılığında satın alınabilir.


İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü.

İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
 4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

  a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

  b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.        

  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi       vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve   görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil            Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 5. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

                      a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

 6. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

  a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

  b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

  c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
 8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir). Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 9. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
 10. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
 13. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
 14. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.
 • Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Turizm İşletme   Belgeli Lokanta veya Kafeterya işletmeciliği, vb.
 • Kuruluşunda turizm işi bulunan en az 1(bir) yılllık şirket olmak.

          -İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

          -İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi  sunması yeterli kabul edilir.

 İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur.

İLAN OLUNUR.