İHALELER

6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞPINAR TABİAT PARKI, KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI VE EĞİRDİR DKMP ŞEFLİĞİ İDARİ BİNADA 3 TEMİZLİK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI

15 Mayıs 2017

6 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞPINAR TABİAT PARKI, KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI VE EĞİRDİR DKMP ŞEFLİĞİ İDARİ BİNADA 3 TEMİZLİK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

6 Bölge Müdürlüğümüze Isparta Şube Müdürlüğü Başpınar Tabiat Parkı, Kovada Gölü Milli Parkı ve Eğirdir DKMP Şefliği idari binada 3 temizlik personeli çalıştırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/232855

1-İdarenin

a)Adresi

:

İstanbul Caddesi No: 83 32200 MERKEZ/ISPARTA

b)Telefon ve faks numarası

:

(0246) 228 74 63 - (246)2285396

c)Elektronik Posta Adresi

:

burdur@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Başpınar TP. Günübirlik Kullanım alanı 1 personel Eğirdir DKMP Binası 1 personel Kovada MP Ziyaretçi Tanıtım Merkezi İdari Binasında 1 personel
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Eğirdir DKMP Şeflik Binaları, Kovada MP İdare ve Ziyaretçi Binası, Baş pınar Tabiat Parkı

c)Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren5(Eğirdir DKMP Binası 1 personel (01.08.2017-31.12.2017), Başpınar TP. Günübirlik Kullanım alanı 1 personel (01.07.2017-31.11.2017) Kovada MP Ziyaretçi Tanıtım Merkezi İdari Binasında malzemesiz (01.08.2017-31.12.2017) olmak üzere beş) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

İstanbul Caddesi No: 83 32200/ISPARTA

b)Tarihi ve saati

:

25.05.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 30oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işleri benzer iş olaraksayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.