İHALELER

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Antalya, Burdur Ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerimizce 1 Adet Sürücüsüz, 11 Adet Sürücülü Olmak Üzere Toplam 12 Adet 4x4 Pick-Up Kiralama İşi

08 Mayıs 2017

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Antalya, Burdur Ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerimizce 1 Adet Sürücüsüz, 11 Adet Sürücülü Olmak Üzere Toplam 12 Adet 4x4 Pick-Up Kiralama İşi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ/BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ/BURDUR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya, Burdur ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerimizce 1 Adet Sürücüsüz, 11 Adet Sürücülü olmak üzere toplam 12 adet 4x4 Pick-up Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/216586

1-İdarenin

a)Adresi

:

Sedir Mah. Vatan Bulvarı 07040 (Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içi) Muratpaşa/ANTALYA

b)Telefon ve faks numarası

:

2423350009 - 2423451466

c)Elektronik Posta Adresi

:

burdur@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya, Burdur ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmelerine 1 Adet Sürücüsüz 11 Adet Sürücülü araç olmak üzere toplam 12 adet aracın Akaryakıtsız olarak 12 Ay süre ile Kiralama İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Antalya, Burdur, Isparta İlleri ve bu illerin tüm ilçeleri

c)Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren12(oniki) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati

:

29.05.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

YÜKLENİCİ, 4925 Sayılı Karayolu Taşımacılığı Kanununa bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre verilen yük, eşya ve yolcu taşıma faaliyetlerini yürütebilmesi için zorunlu olan K1 (kamyon ve kamyonetler için) yetki belgesine sahip olmak zorunda olup, bu belgenin aslını veya noter onaylı suretini teklif zarfına koyacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen personel taşımacılığı veya araç kiralama (sürücülü-sürücüsüz)işleribenzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası 42 Nolu Oda adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası 42 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.