İHALELER

NİĞDE İLİ SIĞIRKUYRUĞU - VERBASCUM ADENOCAULON TÜR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI

08 Mayıs 2017

NİĞDE İLİ SIĞIRKUYRUĞU - VERBASCUM ADENOCAULON TÜR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI

İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Niğde İli Sığırkuyruğu - Verbascum adenocaulon Tür Eylem Planı Hazırlanması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2017/193692


1-İdarenin

a)Adı

:

İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

b)Adresi

:

VALILIK EK BINA KAT:3 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

c)Telefon ve faks numarası

:

3882320900 - 3882333115

ç)Elektronik Posta Adresi

:

nigde@cob.gov.tr

d)İhale dokümanının görülebileceği adres

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü

e)İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a)Adı

:

Niğde İli Sığırkuyruğu - Verbascum adenocaulon Tür Eylem Planı Hazırlanması

b)Niteliği, türü ve miktarı

:

1 (bir) adet tür eylem planı hazırlanması Sığırkuyruğu - Verbascum adenocaulon
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Niğde ili ve ilçeleri

ç)Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren150(yüzelli) gündür

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

09.05.2017 - 14:00

b)e-anahtar gönderme zaman aralığı

:

09.05.2017 14:00 - 09.05.2017 17:00

c)e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat

:

09.05.2017 - 17:00

ç)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Niğde Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 50oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1-Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı;Av ve Yaban Hayatı'ına yönelik yapılan tüm Tür Eylem Planları ile ilgili Çalışmalara

2-Ülkemizde sulak alanlar ve benzer doğa koruma alanları için düzenlenmiş, farklı meslek disiplinlerinde uzmanların çalıştığı yönetim planları

3-Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı ekolojik ve biyolojik araştırma çalışmaları

4-Farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı analitik etüt raporu ile bütün olan uzun devreli gelişme planları, çevre düzeni planları ve bölge planları

5-Arazi kullanım kararları getiren planlamaya veri teşkil etmek üzere, farkli meslek disiplinlerinde uzmanların çalıştığı, analitik etüt ve sentez (değerlendirme/sorun tanımlaması) aşamalarını içeren bilimsel raporlar

6-Çevre mevzuatı kapsamında farklı meslek disiplinlerinden uzmanların çalıştığı çevreyi korumaya ve çevresel etkilerin araştırılmasına yönelik projeler ve raporlar.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.