İHALELER

MERSİN DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME, KURTARMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE KIRIK SETİ ALIMI

08 Mayıs 2017

MERSİN DENİZ KAPLUMBAĞALARI BİLGİLENDİRME, KURTARMA VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE KIRIK SETİ ALIMI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Deniz Kaplumbağaları Bilgilendirme, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere Kırık Seti
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/205034

1-İdarenin

a)Adresi

:

Yeni mah. 33191. sok. No:31 MEZİTLİ/MERSİN

b)Telefon ve faks numarası

:

3243570820 - 3243570823

c)Elektronik Posta Adresi

:

mersin@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Mersin Deniz Kaplumbağaları Bilgilendirme, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde kullanılmak üzere ekli teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet Kırık Seti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü (Yeni mah.33191 sok.No:31 Mezitli/MERSİN)

c)Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz ) gün içinde istenilen malzemeleri teslim etmelidir.


3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü (Yeni mah.33191 sok.No:31 Mezitli/MERSİN)

b)Tarihi ve saati

:

11.05.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İştirakçi firmalar teklif ettikleri marka ve ürünlerin orijinal katalog veya cd lerini teklif dosyasında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII. Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü- Yeni Mah.33191 Sok.No:31 MEZİTLİ/MERSİN Satın Alma Birimi Kat:1 adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı VII.Bölge Müdürlüğü Mersin Şube Müdürlüğü (Yeni mah.33191 sok.No:31 Mezitli/MERSİN) Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.