İHALELER

ANTALYA KURŞUNLU ŞELALESİ TABİAT PARKI VE HİZMET BİNASI PANEL TEL ÇİT VE DİKENLİ TEL YAPIM İŞİ

08 Mayıs 2017

ANTALYA KURŞUNLU ŞELALESİ TABİAT PARKI VE HİZMET BİNASI PANEL TEL ÇİT VE DİKENLİ TEL YAPIM İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı ve Hizmet Binası Panel Tel Çit ve Dikenli Tel Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/197904


1-İdarenin

a)Adresi

:

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 Kat:3 15100 Merkez BURDUR MERKEZ/BURDUR

b)Telefon ve faks numarası

:

2482333143 - 2482331979

c)Elektronik Posta Adresi

:

burdur@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

1797 metre eğik beton direkli dikenli tel çit ihata ile 194 mt uzunluğunda 40 cm genişliğinde 20 cm yüksekliğinde grobeton üzerine 1,5mt yüksekliğinde panel çit ve perforje giriş kapısı yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

Kurşunlu Şelalesi T.P- Aksu-ANTALYA

c)İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren10gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati

:

11.05.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ

1. AV grubu işler

2. AVI grubu işler

3. AVII grubu işler

4. AVIII grubu işler

5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri

6. Peyzaj sahaları tanzim işleri

7. Yüzey ve platform işleri

4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Peyzaj Mimarlığı,Mimarlık,İnşaat Mühendisliği.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve50 TRY (Türk Lirası)karşılığıOrman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası 42 Nolu Odaadresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarOrman ve Su İşleri Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü-Antalya Şube Müdürlüğünün Sedir Mah. Vatan Bulvarı-Antalya Adresindeki Hizmet Binası 42 Nolu Odaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.