İHALELER

ORMAN VE SU İŞLERİ OSMANİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN AVLAK SAHALARDA VE KORUNAN ALANLARDA 2 ADET AVCILIK VE YABAN HAYATI TEKNİKERİ İLE AV KORUMA KONTROL YAPILMASI, İZLENMESİ VE ENVANTER YAPILMASI ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ İŞİ

24 Nisan 2017

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi Yasal Kapsam İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet: 1. adım ... - 117.120,00
Ortak Alım:Hayır
Sınır Değer:  İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personele Dayalı:  Evet - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
                      ORMAN VE SU İŞLERİ OSMANİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN AVLAK SAHALARDA VE KORUNAN ALANLARDA 2 ADET                                AVCILIK VE YABAN HAYATI TEKNİKERİ İLE AV KORUMA KONTROL YAPILMASI, İZLENMESİ VE ENVANTER YAPILMASI ÇALIŞMALARININ                                                                                                                                      YÜRÜTÜLMESİ İŞİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI OSMANİYE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
Orman ve Su İşleri Osmaniye Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan avlak sahalarda ve korunan alanlarda 2 adet avcılık ve yaban hayatı teknikeri ile av koruma kontrol yapılması, izlenmesi ve envanter yapılması çalışmalarının yürütülmesi işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:  
2017/177216
1-İdarenin
a) Adresi:  
ADNAN MENDERES MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:41 80010 OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası:  
3288258806 - 3288258813
c) Elektronik Posta Adresi: 
osmaniye@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :       O
rman ve Su İşleri Osmaniye Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan avlak sahalarda ve korunan alanlarda5 ay 29 gün süre ile 2 adet avcılık ve yaban hayatı teknikeri ile av koruma kontrol yapılması, izlenmesi ve envanter yapılması işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:     Osmaniye Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı (Osmaniye İli idari sınırları dahilinde
c) Süresi :  İşe başlama tarihinden itibaren 179(yüzyetmişdokuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:  O
rman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 41-MERKEZ/OSMANİYE 
b) Tarihi ve saati:  03.05.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
 Kamu veya Özel Sektörde Personel Çalıştırılmaya Dayalı Hizmet Alımı İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 41-MERKEZ/OSMANİYE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü Osmaniye Şube Müdürlüğü Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No: 41-MERKEZ/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.