İHALELER

BURDUR İLİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI VE ÇORAK GÖLÜ ALT HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMASI PROJESİ İLE BU ALANLARLA İLGİLİ KİTAPÇIK, BROŞÜR VE TANITIM MALZEMELERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ

24 Nisan 2017

BURDUR İLİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI VE ÇORAK GÖLÜ ALT HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMASI PROJESİ İLE BU ALANLARLA İLGİLİ KİTAPÇIK, BROŞÜR VE TANITIM MALZEMELERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ 6 BÖLGE BURDUR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BURDUR İLİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI ve ÇORAK GÖLÜ ALT HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMASI PROJESİ İLE BU ALANLARLA İLGİLİ KİTAPÇIK, BROŞÜR VE TANITIM MALZEMELERİ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/155695

1-İdarenin

a)Adresi

:

BAHÇELİEVLER MAH. STATYUM CAD. NO 1 15100 Merkez BURDUR MERKEZ/BURDUR

b)Telefon ve faks numarası

:

02482333613 - 02482122383

c)Elektronik Posta Adresi

:

burdur@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

BURDUR İLİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI (ÇORAK, GÖLHİSAR, YARIŞLI VE YAZIR GÖLLERİ) YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI v e ÇORAK GÖLÜ ALT HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ARAŞTIRMA PROJESİ İLE BU ALANLARLA İLGİLİ KİTAPÇIK, BROŞÜR VE TANITIM MALZEMELERİ HAZIRLANMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer

:

BURDUR İLİ ÇORAK, GÖLHİSAR, YARIŞLI VE YAZIR GÖLLERİ TESCİLLİ SULAK ALANLARI

c)Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren210(İki Yüz On) gündür

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Burç Mah. Atatürk Cad. No:13 Burdur

b)Tarihi ve saati

:

25.04.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait, İl Geneli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projeleri, Milli Park Uzun Devreli Gelişim Planları, Tabiat Parkı Gelişim Planları, Tabiatı Koruma Alanı Yönetim Planları, Sulak Alan Yönetim Planları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Yönetim Planlarıbenzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Burç Mah. Atatürk Cad. No:13 Burdur adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI 6. BÖLGE BURDUR İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No1 BURDUR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.