İHALELER

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

18 Nisan 2017

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11 Bölge Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3 Adet Şoförlü, 5 Adet Şoförsüz Hizmet Aracı Kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/130054

1-İdarenin

a) Adresi

:

19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi 13/ 55040 İLKADIM/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3624356598 - 3624359052

c) Elektronik Posta Adresi

:

samsun@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yakıtsız ve Şoförsüz olmak üzere 4 Adet 4*4 Çift Sıra Kabinli Kamyonet (Pick-up), Yakıtsız ve şoförsüz 1 Adet Sedan Tipi Binek Otomobil, Yakıtsız ve Şoförlü 3 Adet 4*4 Arazili Binek Otomobil
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No:13/A İlkadım/SAMSUN

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2017, işin bitiş tarihi 30.06.2018

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No:13/A İlkadım/SAMSUN

b) Tarihi ve saati

:

08.05.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

ihale dokümanlarına ek olarak teklif edilecek Sedan Tipi Binek Otomobile ait ruhsat fotokopisi ihale evrakları ile birlikte idareye teslim edilecek veya bu araç için verilecek aylık teklifin tutarının, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan kasko değerinin %2’sinden fazla olmayacağına dair taahhütname ihale evrakları ile birlikte idareye teslim edilecektir. Araçların teslimi anında bu değerin fazla olduğu tespit edildiğinde, teklif değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminat gelir olarak kaydedilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Personel taşımacılığı ve tüm servis hizmetlerine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No:13/A İlkadım/SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No:13/A İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.