İHALELER

1-TELESKOP SETİ (TELESKOP, KORUMAKILIFI, TELESKOP TRİPODU VE TRİPOD KAFASI) 2-FOTOKAPAN 3-HAVADAN GÖRÜNTÜLEMECİHAZI (DRONE) ALIMI

18 Nisan 2017

1-TELESKOP SETİ (TELESKOP, KORUMAKILIFI, TELESKOP TRİPODU VE TRİPOD KAFASI) 2-FOTOKAPAN 3-HAVADAN GÖRÜNTÜLEMECİHAZI (DRONE) ALIMI

İL ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞIMÜSTEŞARLIK

1-TELESKOP SETİ (TELESKOP, KORUMA KILIFI, TELESKOPTRİPODU VE TRİPOD KAFASI) 2-FOTOKAPAN 3-HAVADAN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI (DRONE)ALIMI alımı 4734 sayılı Kamuİhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/137884


1-İdarenin

a)Adresi

:

AZİZİYE MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ N0:162 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b)Telefon ve faks numarası

:

3805122161 - 3805122235

c)Elektronik Posta Adresi

:

duzce@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

BİR (1) ADET TELESKOP SETİ (TELESKOP, KORUMA KILIFI. TELESKOP TRİPODU VE TRİPOD KAFASI), BEŞ (5) ADET FOTOKAPAN, BİR (1) ADET HAVADAN GÖRÜNTÜLEME CİHAZI (DRONE)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

DÜZCE ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

c)Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işyeri teslimi yapılacak ve işe başlanmış sayılacaktır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

ORMAN VE SU İŞLERİ DÜZCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AZİZİYE MAHALLESİ ESKİ İSTANBUL CADDESİ NO:162 DÜZCE

b)Tarihi ve saati

:

13.04.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veyaimza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilereyaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teleskop için ;teklif sunan satıcı firmanınürünü tedarik edeceği Türkiye genel distribütörüne teleskopüreticisi firmatarafından verilmiş distribütörlük belgesinin bir örneği ile satıcı firma teklif ettiği teleskopun Türkiye genel distribütöründen almış olduğu satıcı/bayi yetki belgesinin bir örneğini teklif ekinde sunmak zorundadır. Tüm bu belgeler Türkçe ve/veya yeminli tercüme büroları tarafından Türkçeye çeviri yapılmış halde olacaktır.

Fotokapan için;teknik şartnamede yer alan görsellere uygun olup olmadığı ile ilgili olarak teklif sunan yetkili firma tarafındanteklif sunulan ürünün renkli görsel fotoğrafını içeren broşür ve/veya katalog teklif ekinde sunmak zorundadır.

Havadan görüntüleme cihazı için;teknik şartnamede yer alan görsellere uygun olup olmadığı ile ilgili olarakteklif sunan yetkili firma tarafındanteklif sunulan ürünün renkli görsel fotoğrafınıiçeren broşür ve/veya katalog teklif ekinde sunmak zorundadır.


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Buihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerliistekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajıuygulanacaktır. 

7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY(Türk Lirası) karşılığı ORMAN VE SU İŞLERİ DÜZCE ŞUBEMÜDÜRLÜĞÜ AZİZİYE MAHALLESİ ESKİ İSTANBUL CADDESİ NO:162 DÜZCE adresindensatın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ DÜZCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜAZİZİYE MAHALLESİ ESKİ İSTANBUL CADDESİ NO:162 DÜZCE adresine eldenteslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir. 

9. İsteklilertekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenvereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir malkalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklamaistenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.