İHALELER

Isparta Gölcük Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi, Büyük Kır Lokantası ve Konuk Evi İle Şartname Ekinde Yer alan Avan Projedeki Yapı Ve Tesisler İle Alan Düzenlemelerinin Yapılarak İşletilmesi İşi

15 Mart 2017

TC.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

6. Bölge Müdürlüğü

İHALE İLANI


    

ADI

BULUNDUĞU YER

İŞLETME

SÜRESİ

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

%10(TL)

İHALE

TARİHİ VE

SAATİ

İHALE

DOKÜMAN

BEDELİ (TL)

Isparta Gölcük Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi, Büyük Kır Lokantası ve konuk evi ile şartname ekinde yer alan Avan Projedeki yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi iş

Isparta Gölcük Tabiat Parkı ISPARTA

5+24 YIL

98.389,00 TL/Yıl

9.839,00

TL

28/03.2017 Salı Günü Saat :14:00

100,00


1) Isparta Gölcük Tabiat  Parkı Isparta Gölcük Tabiat Parkı Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi, Büyük Kır Lokantası ve konuk evi  ile  şartname ekinde yer alan Avan Projedeki yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işi 28.03.2017 tarihinde Salı günü saat 14:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır Ayrıca; 31/01/2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5577 sayılı Kanun uygulanacaktır.

2)  İhale Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 Bölge Müdürlüğü, Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 Kat: 3 15100/BURDUR adresindeki Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.

3)İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

3.1- a)  Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

      b) b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

3.2-      Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3.3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Ek örnek formlar Ek-3).

3.4- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

İsteklinin;

            a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.

            b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

            c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel             kişilerin           her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi         vermek.

4)           Bu iş için (5.000.000,00TL) Beşmilyon Türk Lirası kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) (Ek-5) 

5)            İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 250,000,00 TL’e (İkiyüzellibin Türk Lirası) ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir

6)Tüzel kişi istekli veya ortak girişimlerdeki tüzel kişi ortakların; ihale ilan tarihinden sonra kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış Ortaklık Durum Belgesi’ni vermek

7) İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetler; Her türlü konaklama tesisi işletmeciliği (otel, pansiyon, apart, kamp alanı vb.), A Tipi, B Tipi ve C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliği, Mola Noktası işletmeciliği, Restoran, Kafeterya, Büfe ile her türlü yiyecek ve/veya içecek satış ünitesi işletmeciliğidir.

Ayrıca, kompleks halindeki işletmecilik faaliyeti içerisinde yiyecek ve içecek satışı yapan işletmeler.

 Her türlü yiyecek ve/veya içecek satış ünitesi işletmeleri ile kompleks halindeki işletmecilik faaliyeti içerisinde yiyecek ve içecek satışı yapan işletmelerin; ilgili kurum, kuruluşlardan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yiyecek ve içecek satışının belirtilmiş olması şartı aranır.

İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek,

a)         Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait en son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Sözleşme örneklerinin sunulması iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir.) (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)

b)         İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatı.(aslı veya noter onaylı örneği) Deneyim süresi, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre olarak hesaplanır.

c)         İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatı (asıl veya noter onaylı), ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

d) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

8)İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

             b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

             c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.6) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini/beyanı vermek.

9)         İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza Beyannamesi vermek

10)      İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun (Ek-1) ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.) (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

11)       İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her ortak için belge vermek)

12) .     İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

13)       İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı belge vermek)

14)       İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından imzalanması.)

15)       İhale dokümanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü İstanbul Caddesi No: 83 32200/ISPARTA adresindeki ücretsiz olarak görülebilir.İşin adı belirtilmek sureti ile tablodaki belirtilen İhale doküman bedelinin Isparta  Döner Sermaye İşletme Hesabına yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde ayni adresten temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulacaktır.

16)       İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’ü TL tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu vermek.Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Isparta  Döner Sermaye İşletme Hesabına (Zıraat Bankası Isparta Şubesi TR 190001000132573617015001 IBAN no) yatırılması zorunludur.

17)       Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her bir ortak tarafından imzalanması.)

18)       İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.

      İLAN OLUNUR.