İHALELER

İHALE İLANI

11 Ocak 2017

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Çaykara İlçesi Yaylaönü Mahallesinde Uzungöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde 101 ada, 381 No’lu orman parselinin 793,51 m²’lik ormanlık alanın günübirlik kullanım alanı olarak işletmecisi tarafından yaptırılarak işletmeciliğinin yapılmak üzere, 19.01.2017 tarihinde saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

İşin niteliği, yeri-miktarı

Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarından Uzungöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde 793,51 m²’lik ormanlık alanın günübirlik kullanım alanı olarak İşletmeciliği işi

Muhammen Bedeli Yıllık

3.174,00 TL

Geçici Teminat Tutarı

96,00 TL

İhale tarihi ve saati

19/01/2017 tarihinde Saat: 10.30’da

İhalenin yapılacağı yer

Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü RİZE Toplantı Salonu

İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer


Orman ve Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü ‘nde 50,00 TL karşılığında satın alınabilir.

İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü.


İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler

  1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
  2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
  3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4.Bu iş için Muhammen Bedelin 5 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine yönelik Mali durum bildirimine yönelik banka ve özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden ve Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek.

5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6.İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgelerden birini vermek;

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Günübirlik Kullanım Alanı, B Tipi Mesire Yeri, Turizm İşletme Belgeli Lokanta, Çay Ocakları, Kafeler veya Kafeterya işletmeciliği,

.İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

. İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilir.

b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)

7.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8.İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir). Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10.Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

11.İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

12.İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

13.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

14.İdare adına alınmış (muhammen bedelin % 3’ü )  96,00  TL tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.

15.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur.

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                  Mustafa BULUT

                                                                                                                    Bölge Müdürü