İHALELER

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi İhale İlanı

22 Kasım 2016

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

(Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi)

İHALE İLANI

 

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ

BULUNDUĞU İL/İLÇE

İŞLETME SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL - TL

 

GEÇİCİ TEMİNAT %10 (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

Büyük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi ile şartname ekinde yer alan Avan Projedeki yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işi.

ANTALYA / KONYAALTI

5+24 Yıl

132.000,00 TL

13.200,00 TL

30.11.2016 Çarşamba Günü Saat: 11.30

250,00 TL

 

 • A-Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Büyük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı Kapı Girişi ile şartname ekinde yer alan Avan Projedeki yapı ve tesisler ile alan düzenlemelerinin yapılarak işletilmesi işidir.
 • B-İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile yapılacaktır.
 • C-İhale; Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 Kat:3/BURDUR adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı/İhale Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

   

 • D-İhalelere Katılmak için Aranan Şartlar:
 1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar tarafından verilecektir.) 
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Ek örnek formlar Ek-3).
 4. Bu iş için Muhammen Bedelin 3 katına denk gelecek (396.000,00.TL) kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik  banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Ek-5) (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

       a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

       b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

       c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel        kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi       vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve   görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil       Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

 6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

       İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetler; Her türlü konaklama tesisi işletmeciliği (otel, pansiyon, apart, kamp alanı vb.), A Tipi, B Tipi ve C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği, Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliği, Mola Noktası işletmeciliği, Restoran, Kafeterya, Büfe vb. işletmeciliğidir. İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek,

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait en son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. (Sözleşme örneklerinin sunulması iş deneyimi olarak kabul edilmeyecektir.) (Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenilecektir.)
 2. İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatı. Deneyim süresi İhale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre olarak hesaplanır.
 3. İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatı (asıl veya noter onaylı), ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşme, sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
 4. İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması  ve İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
 1. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

  a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

  b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

  c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

 2. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza Beyannamesi vermek.
 3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun (Ek-1) ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
 4. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 5. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 6. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
 7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (İhaleye girecek olan isteklilerin 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)'nı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Antalya Döner Sermaye İşletmesi’nin Ziraat Bankası Şarampol Şubesi TR 28000 1000 595 695 672 29 5001 IBAN nolu hesabına yatırarak şartnameyi; Sedir Mahallesi, Vatan Bulvarı Muratpaşa/ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden satın almaları gerekmektedir.)
 8. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek. (ek-4) Nakit yatırılacak teminatlar Yukarıda belirtilen banka hesap numarasına işin adına yatırılacaktır.
 9. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

E-  İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında, şartnamesinde belirtilen tarih ve saate kadar  Burç Mahallesi Atatürk Caddesi No: 13 Kat: 2 Burdur adresinde bulunan 6. Bölge Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

F-  İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir. (Sedir Mahallesi, Vatan Bulvarı Muratpaşa/ANTALYA adresinde ikamet eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VI. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü)

G- İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.

 

İlan olunur.