İHALELER

AKARYAKIT İLANI

16 Kasım 2016
                                                          ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3.(DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 100000 LİTRE EURODİZEL MOTORİN alımı 4734sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/459893
1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mahallesi Abdulkadir KARAHAN Caddesi 278 Sokak No:2 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143135539 - 4143126926
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceğiinternet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ve 100000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı bulunan İl Şube Müdürlüklerimiz Adıyaman-Gaziantep-Kilis-Mardin-Şanlıurfa-Şırnak Şube Müdürlükleri Hizmetlerinde kullanılan taşıtların ihtiyacı olan Akaryakıt alımları yükleniciye ait taşıt tanıma sistemine ait bayii istasyonlarından araçların ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten 1 gün sonra işe başlama  tarihidir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hamidiye Mahallesi Albdulkadir KARAHAN caddesi 278 Sokak No:2 HALİLİYE/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 30.11.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre  Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2)İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite Raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi,
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,İş Ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Motorin: Piyasada akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerini, TSE tarafından hazırlanan, Haziran 2010 Tarihli “TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları- Dizel-(Motorin) – Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur. Benzin: Kurşunsuz Benzin (95 Oktan): TS EN 228 TSE standartlarına uygun olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 3. (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.