İHALELER

Artvin Merkez Hatila Vadisi Milli Parkı Cam Seyir Terası Yanında Kır Kahvesi Yapımı

25 Ekim 2016
                                                                                          İHALE İLANI
                                      Artvin Merkez Hatila Vadisi Milli Parkı Cam Seyir Terası Yanında Kır Kahvesi Yapımı
                                    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
           Artvin Merkez Hatila Vadisi Milli Parkı Cam Seyir Terası Yanında Kır Kahvesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile              ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:   2016/422452
1-İdarenin
a) Adresi     Çamlık Mah. Çamlık Cad. No:28 Orköy Mevkii Merkez/ARTVİN MERKEZ/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası     4662121445 - 4662126049

c) Elektronik Posta Adresi        rize@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi      https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:    1 Adet kır kahvesi (Ana grup), 1 Adet Tahliye, 1.307 m Hat, 1 Adet Kaptaj, 1 Adet Flatörlü tevzi maslağı, 1 Adet Vantüz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:    Artvin İli Merkez İlçesi Hatila Vadisi Milli Parkı Sınırları İçerisinde

c) İşe başlama tarihi:   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:      Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:    Çamlık Mah. Çamlık Cad. No:28 Orköy Mevkii Merkez ARTVİN

b) Tarihi ve saati:      02.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ'n de yer alan (B) Üst Yapı Bina İşleri lll. Gurup 2. madde B l. ve B ll grubu işlerin dışındaki bina işleri , (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri l. Grup 2. madde Temiz su tesisat İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  Bu ihalede İnşaat Mühendisliği diploması veya mimar diploması veya peyzaj mimarı diploması ihale konusu işe benzer iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK CAD. NO:28 ORKÖY MEVKİİ MERKEZ / ARTVİN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.