İHALELER

12 Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlüklerine İthal 1 nci Sınıf yakacak kömür alımı

09 Eylül 2016

İHALE İLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 12 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İL ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE İTHAL 1 NCİ SINIF YAKACAK KÖMÜR ALIMI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12 Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Şube Müdürlüklerine İthal 1 nci Sınıf yakacak kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası

:

2016/368531


1-İdarenin

a)Adresi

:

Çamlıbel Mahallesi Atatürk Caddesi 403 53100 Rize Merkez/RİZE

b)Telefon ve faks numarası

:

4642130464 - 4642145932

c)Elektronik Posta Adresi

:

rize@ormansu.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

İthal 1.Sınıf 62 ton Portakal Tip, 22 ton Karpuz Tip, 4 ton Limon Tip toplam 88 ton yakacak kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri

:

-Artvin Şube Müdürlüğü 17 Ton Portakal Tip 4 Ton Limon Tip - Artvin Şube Müdürlüğü Şavşat Karagöl- Sahara Milli Parkı 10 Ton Portakal Tip

-Giresun Şube Müdürlüğü Şebinkarahisar ilçesi 22 Ton Karpuz Tip kömür

-Gümüşhane Şube Müdürlüğü 20 Ton Portakal Tip kömür

-Trabzon Şube Müdürlüğü Maçka Altındere Alab.Ür.İst. 13 Ton Portakal Tip kömür

- Trabzon Şube Müdürlüğü Maçka Altındere Vad.M.P.Şef. 2 Ton Portakal Tip kömür

c)Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 gün içinde tüm il şube müdürlüklerine teslimat yapılmış olacaktır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Rize

b)Tarihi ve saati

:

29.09.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İhaleye katılan istekliler Katı Yakıt Satış İzin Belgesi ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Rize adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.