DUYURULAR

Havza Yönetimi Merkez Kurulu 1. Toplantısı Gerçekleştirildi...

25 Mayıs 2017

İlkolarak 2013 yılında yayımlanan, müteakiben 20.05.2015 tarih ve 29361 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak revize edilen “HavzaYönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları HakkındaTebliğ” ile teşekkül edilen HavzaYönetimi Merkez Kurulu ilk toplantısını 23 Mayıs 2017 tarihinde Orman ve Suİşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI’nın başkanlığında gerçekleştirdi.

 

ToplantıyaHavza Yönetimi Merkez Kurulu üyeleri katılım sağladı. Üyeler;

HYMK_1_1

Sözkonusu Kurul Toplantısına, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, UlaştırmaDenizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Suİşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, İlbank A.Ş. ve BaşbakanlıkAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından üst düzey temsilciler katılımsağladı.

Ormanve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI açılış konuşmasında, “Baştasu kaynakları olmak üzere tüm doğal kaynakların havza bazında bütüncülyönetimi, özellikle ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması veçevrenin korunması açısından büyük önem arz ettiğini, ülkemizin sukaynaklarının havza bazında yönetilmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarınsıkı bir işbirliği içerisinde koordineli çalışması gerektiğini” vurguladı.

 

SuYönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, İl Su yönetimiKoordinasyon Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri, Havza Yönetimi Merkez Kurulu veSu Yönetimi Koordinasyon Kurulunun vazifeleri hakkında kurula bilgi sundu.

HYMK_1_2

Akabinde,Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Yakup KARAASLAN, “Havza KorumaEylem Planlarının (HKEP) uygulanmasında yaşanılan problemler, Güncel suyönetimi konuları, İçmesuyu havzalarında kirlilik problemi” konulu bir sunumgerçekleştirdi.

Havza Yönetim Heyetlerinin ve İl Su Yönetimi KoordinasyonKurullarının daha etkin çalışabilmesi için kurumsal bir yapıya dönüştürülmesive ayrıca, daha fazla işbirliğini sağlamak üzere merkez ve havzalardaki kurumve kuruluşlar arasında koordinasyonun artırılması gerektiği Havza YönetimMerkez Kurulu Üyeleri tarafından ifade edildi.

Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinden sonra, Orman ve Suİşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, şimdiye kadar Havza YönetimHeyeti ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmamış havza ve illerle ilgilibir an önce takip çalışmalarının yapılması, taşrada yaşanılan sıkıntılarıngiderilebilmesi için alt ve üst kurullar arasında koordineli bir çalışmanınyürütülmesi ve kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun daha fazla sağlanmasıgerektiğini vurgulayarak, 2017 yılının sonunda Havza Yönetimi Merkez Kurulu’nunikinci toplantısının yapılacağını belirtti.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın ÖZKALDI,gerçekleştirilen Havza Yönetimi Merkez Kurulu Toplantısının akabinde SuYönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısının Orman ve Su İşleri Bakanı SayınProf. Dr. Veysel EROĞLU’nun başkanlığında yapılacağını belirterek, HavzaYönetimi Merkez Kurulu 1.Toplantısını sonlandırdı.