DUYURULAR

Nehir ve göllerimizin su kalitesi iyileştirilecek

23 Aralık 2016

“Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik” 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

01


Hassas Su kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

İlgili Yönetmeliğin Ekleri İçin Tıklayınız

Su kaynaklarımızda yerleşim alanları ve sanayi bölgelerinin atıksuları, tarım alanlarının drenaj suları vb. sebeplerle meydana gelen ötrofikasyon (yosunlaşma) probleminin ve sonucunda sularımızda görülen olumsuz etkilerin (koku oluşumu, zehirlilik vb.) önlenmesi ve kontrolü maksadıyla Bakanlığımız tarafından 2012-2015 yılları arasında 25 havzada  “Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” yürütülmüştür. Söz konusu proje sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yayımlanan Yönetmelik besin elementleri (azot ve fosfor) açısından hassas su kütleleri ve bu kütleleri etkileyen kentsel alanlar ve nitrata hassas alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri ve bu tedbirlerin mesul kurum/kuruluşlar tarafından alınmasını kapsamaktadır.

Yönetmelik ile yayımlanan kentsel hassas alanlarda mevcut atıksu arıtma tesislerinin revize edilmesi veya gerekli yerlerde azot-fosfor giderimli atıksu arıtma tesislerinin yapılması, nitrata hassas alanlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek olan nitrata hassas bölgelerde ise İyi Tarım Uygulamaları kodlarının yürütülmesi sağlanacaktır.

Bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilen su ortamlarının mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenerek gerektiğinde yaptırım uygulanacaktır.